Statika

Společnost B2K design s.r.o. byla založena s hlavním zaměřením na statiku a dynamiku nosných konstrukcí pozemních staveb. Naši zkušení statici mají široký záběr a dlouholeté zkušenosti v daném oboru. Jsme schopni projektovat veškeré typy nosných konstrukcí ve všech materiálových variantách od stupně studie až po prováděcí projekty a dílenskou dokumentaci, k čemuž využíváme rozsáhlé a stále aktualizované softwarové vybavení.

Společnost taktéž provádí speciální dynamické, nelineární a stabilitní výpočty, statické posudky, regenerace panelových budov se zaměřením na mechanickou odolnost a stabilitu. Zabývá se nejmodernějšími technologiemi jako jsou spřažené či předpínané konstrukce, prefabrikované či poloprefabrikované konstrukce nebo návrhy zesilování nosných konstrukcí s využitím kompozitních prvků.

Součástí činnosti je též geotechnické projektování, včetně projektů či posudků všech druhů zakládání, podchycování objektů, zajišťování svahů a stavebních jam.

Pro drobné klienty a fyzické osoby provádíme drobné statické posudky a odborné konzultace. Podrobněji viz www.staticky-posudek.cz

Naše dlouholeté zkušenosti s návrhem nosných konstrukcí objektů ve všech materiálových variantách, spolupráci s řadou architektů a realizačních firem, nám umožňuje navrhnout stavby originální, funkční a optimalizované.

Naší snahou je všestrannost, komunikativnost, odbornost a maximálně vyhovět požadavkům investora či architekta.

Přehled činnosti: 

  • geotechnické posudky, stavební jámy, stabilita svahů, opěrné stěny, podchytávání objektů
  • zakládání staveb, speciální zakládání – piloty, mikropiloty
  • železobetonové konstrukce, předpínané ŽB konstrukce, prefabrikované ŽB konstrukce
  • ocelové konstrukce, předpínané ocelové konstrukce, hliníkové konstrukce, spřažené ocelobetonové konstrukce
  • dřevěné konstrukce, spřažené dřevobetonové konstrukce
  • zděné konstrukce, vyztužené zděné konstrukce
  • speciální dynamické, nelineární a stabilitní výpočty – stožáry, základy strojů a zařízení
  • návrh a posuzování konstrukcí na účinky od zemětřesení
  • rekonstrukce objektů – podchytávání, návrhy zesilování nevyhovujících prvků, stanovení postupu bourání částí nebo celého objektu  
  • regenerace panelových domů se zaměřením na mechanickou odolnost a stabilitu

Model vizu

Statikou stavebních konstrukcí je myšlen soubor technických disciplín, které se využívají při navrhování a posuzování stavebních konstrukcí. Statika se zabývá vyšetřováním stavebních konstrukcí a jejich částí v různých prostorových úrovních a systémech.

Úkolem statika je stanovit takové dimenze jednotlivých prvků konstrukce, aby tato soustava přenesla požadovaná zatížení s předem definovanou bezpečností, během předepsané životnosti konstrukce. Cílem je bezpečně přenést požadovaná působící zatížení pomocí nosných prvků konstrukce do základů.

V současné době statik řeší, díky rozvoji výpočetní techniky a softwaru, většinu úloh na modelech vytvořených v počítačovém programu. Oproti minulosti tedy odpadla spousta „ruční“ výpočetní práce a pozornost může být věnována prověření několika variant řešení, optimalizaci konstrukcí, zejména z ekonomického a estetického hlediska. Teoretické znalosti a schopnost ověření výsledků z programu zjednodušeným „ručním“ výpočtem jsou však v procesu správného návrhu konstrukce nezbytné. Představu o konstrukci a jejím statickém fungování, tedy koncept konstrukce, musí statik mít dříve, než začne s modelováním konstrukce ve výpočetním programu.

Nejběžnějším výstupem je statický výpočet, resp. statické posouzení. Stavebně-konstrukční část obsahující Statické posouzení je nezbytnou součástí stavebních projektových dokumentací v různých stupních, nejčastěji ve stupni pro stavební povolení či ohlášení stavby podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Statické posouzení zpravidla zhotovuje a pro úřední účely vždy razítkem zaštiťuje autorizovaný statik. Statika a dynamika jsou jedněmi z oborů, pro které uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.

U rozsáhlejších projektů stavebně – konstrukční část obsahuje obvykle tyto části:

Technická zpráva
Statický výpočet
Výkresovou dokumentaci nosných konstrukcí

Pro úspěšnou realizaci stavby je kvalitní výkresová dokumentace stavebně-konstrukční části nezbytná. Rozsah výkresové dokumentace je závislý na zpracovávaném stupni projektu.

U projektů pro stavební povolení se zpracovávají obvykle výkresy tvaru a skladby pro železobetonové konstrukce a poziční výkresy u ocelových konstrukcí.

Ve vyšších stupních dokumentace jsou výkresy tvaru železobetonových nosných konstrukcí a výkresy ocelových konstrukcí dále dopracované, doplněné detaily, schématy výztuže a výkazem materiálů (zabudované prvky v BK, výkazy výztuže, výkazy ocelových profilů). V nejvyšším stupni dokumentace (dílenská) jsou zpracovávány podrobné výkresy výztuže monolitických a prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a u ocelových konstrukcí výkresy sestav a podrobných dílenských výkresů jednotlivých dílců. Pro veškeré materiálové varianty je součástí dílenské dokumentace podrobný výkaz materiálu.

swiss grade replicawatch.the perfect coordination of hands, mind and soul is a requirement of exact https://hublot.to/.potential customers won't be able to benefit from the best services major benefit of best swiss boatwatches.to.potential customers won't be able to benefit from the best services major benefit of best swiss es.wellreplicas.to.swiss www.versacereplica.to is an ideal co-ordination relating to hands, go or centre.compared to various other brandnames christianlouboutin.to wholesale christian louboutin reddit contains a large reputation.