Statika

Společnost B2K design s.r.o. byla založena s hlavním zaměřením na statiku a dynamiku nosných konstrukcí pozemních staveb. Naši zkušení statici mají široký záběr a dlouholeté zkušenosti v daném oboru. Jsme schopni projektovat veškeré typy nosných konstrukcí ve všech materiálových variantách od stupně studie až po prováděcí projekty a dílenskou dokumentaci, k čemuž využíváme rozsáhlé a stále aktualizované softwarové vybavení.

Společnost taktéž provádí speciální dynamické, nelineární a stabilitní výpočty, statické posudky, regenerace panelových budov se zaměřením na mechanickou odolnost a stabilitu. Zabývá se nejmodernějšími technologiemi jako jsou spřažené či předpínané konstrukce, prefabrikované či poloprefabrikované konstrukce nebo návrhy zesilování nosných konstrukcí s využitím kompozitních prvků.

Součástí činnosti je též geotechnické projektování, včetně projektů či posudků všech druhů zakládání, podchycování objektů, zajišťování svahů a stavebních jam.

Pro drobné klienty a fyzické osoby provádíme drobné statické posudky a odborné konzultace. Podrobněji viz www.staticky-posudek.cz

Naše dlouholeté zkušenosti s návrhem nosných konstrukcí objektů ve všech materiálových variantách, spolupráci s řadou architektů a realizačních firem, nám umožňuje navrhnout stavby originální, funkční a optimalizované.

Naší snahou je všestrannost, komunikativnost, odbornost a maximálně vyhovět požadavkům investora či architekta.

Přehled činnosti: 

  • geotechnické posudky, stavební jámy, stabilita svahů, opěrné stěny, podchytávání objektů
  • zakládání staveb, speciální zakládání – piloty, mikropiloty
  • železobetonové konstrukce, předpínané ŽB konstrukce, prefabrikované ŽB konstrukce
  • ocelové konstrukce, předpínané ocelové konstrukce, hliníkové konstrukce, spřažené ocelobetonové konstrukce
  • dřevěné konstrukce, spřažené dřevobetonové konstrukce
  • zděné konstrukce, vyztužené zděné konstrukce
  • speciální dynamické, nelineární a stabilitní výpočty – stožáry, základy strojů a zařízení
  • návrh a posuzování konstrukcí na účinky od zemětřesení
  • rekonstrukce objektů – podchytávání, návrhy zesilování nevyhovujících prvků, stanovení postupu bourání částí nebo celého objektu  
  • regenerace panelových domů se zaměřením na mechanickou odolnost a stabilitu

Model vizu

Statikou stavebních konstrukcí je myšlen soubor technických disciplín, které se využívají při navrhování a posuzování stavebních konstrukcí. Statika se zabývá vyšetřováním stavebních konstrukcí a jejich částí v různých prostorových úrovních a systémech.

Úkolem statika je stanovit takové dimenze jednotlivých prvků konstrukce, aby tato soustava přenesla požadovaná zatížení s předem definovanou bezpečností, během předepsané životnosti konstrukce. Cílem je bezpečně přenést požadovaná působící zatížení pomocí nosných prvků konstrukce do základů.

V současné době statik řeší, díky rozvoji výpočetní techniky a softwaru, většinu úloh na modelech vytvořených v počítačovém programu. Oproti minulosti tedy odpadla spousta „ruční“ výpočetní práce a pozornost může být věnována prověření několika variant řešení, optimalizaci konstrukcí, zejména z ekonomického a estetického hlediska. Teoretické znalosti a schopnost ověření výsledků z programu zjednodušeným „ručním“ výpočtem jsou však v procesu správného návrhu konstrukce nezbytné. Představu o konstrukci a jejím statickém fungování, tedy koncept konstrukce, musí statik mít dříve, než začne s modelováním konstrukce ve výpočetním programu.

Nejběžnějším výstupem je statický výpočet, resp. statické posouzení. Stavebně-konstrukční část obsahující Statické posouzení je nezbytnou součástí stavebních projektových dokumentací v různých stupních, nejčastěji ve stupni pro stavební povolení či ohlášení stavby podle přílohy č. 1 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Statické posouzení zpravidla zhotovuje a pro úřední účely vždy razítkem zaštiťuje autorizovaný statik. Statika a dynamika jsou jedněmi z oborů, pro které uděluje Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků.

U rozsáhlejších projektů stavebně – konstrukční část obsahuje obvykle tyto části:

Technická zpráva
Statický výpočet
Výkresovou dokumentaci nosných konstrukcí

Pro úspěšnou realizaci stavby je kvalitní výkresová dokumentace stavebně-konstrukční části nezbytná. Rozsah výkresové dokumentace je závislý na zpracovávaném stupni projektu.

U projektů pro stavební povolení se zpracovávají obvykle výkresy tvaru a skladby pro železobetonové konstrukce a poziční výkresy u ocelových konstrukcí.

Ve vyšších stupních dokumentace jsou výkresy tvaru železobetonových nosných konstrukcí a výkresy ocelových konstrukcí dále dopracované, doplněné detaily, schématy výztuže a výkazem materiálů (zabudované prvky v BK, výkazy výztuže, výkazy ocelových profilů). V nejvyšším stupni dokumentace (dílenská) jsou zpracovávány podrobné výkresy výztuže monolitických a prefabrikovaných železobetonových konstrukcí a u ocelových konstrukcí výkresy sestav a podrobných dílenských výkresů jednotlivých dílců. Pro veškeré materiálové varianty je součástí dílenské dokumentace podrobný výkaz materiálu.