Ostatní

Naše společnost B2K design s.r.o provádí a zajišťuje stavebně technické průzkumy, zpracovává odborné posudky a návrhy sanačních opatření stavebních objektů včetně odhadů nákladů stavebního díla.

STAVEBNĚ TECHNICKÝ PRŮZKUM

Provádíme stavebně-technický průzkum nejen pro vlastní projekční práce.

Stavebně technický průzkum se provádí především u stávajících objektů a předchází projekční činnosti při jejich rekonstrukcích či posouzení stavu jejich nosných konstrukcí.

Výsledky odborně provedeného průzkumu v odpovídajícím rozsahu umožňují provést funkční a hospodárný návrh. Eliminuje nepředpokládané náklady v průběhu realizace stavby.

V rámci průzkumných prací spolupracujeme s geologem, mykologem, geodetem a odbornou zkušebnou (výzkumným a zkušebním ústavem hmot a stavebních konstrukcí – Kloknerovým ústavem ČVUT).

Úkolem průzkumu je především ověření dimenzí konstrukcí, stanovení pevnosti betonu, zdiva a výztuže vybraných ŽB nosných konstrukcí, určení skladby podlah a zjištění rozměrů základových konstrukcí, hloubky založení a základových poměrů pro účely nezbytného statického posouzení v souvislosti s navrhovanou rekonstrukcí daného objektu.

Průzkumné práce:

 • Zjištění způsobu založení pomocí kopaných sond a následné vypracování zprávy geologa
 • Odborná prohlídka nosných konstrukcí statikem a ověření jejich rozměrů
 • Prohlídka dřevěných nosných konstrukcí a následné vypracování zprávy mykologa
 • Ověření rozměrů, výztuže a pevnosti železobetonových konstrukcí destruktivními i edestruktivními metodami
 • Ověření rozměrů a pevnosti zděných konstrukcí destruktivními i nedestruktivními metodami
 • Průzkumy vlhkosti a zasolení zdiva, zjištění příčin vlhkosti a návrhy sanace
 • Ověření souvrství podlah, příček, stropních a střešních konstrukcí, obvodových plášťů pomocí sekaných i vrtaných sond.

Průzkumné práce

REVIZE OCELOVÝCH KONSTRUKCÍ

Provádíme revize ocelových konstrukcí (dále OK). Revize je prováděna odborně autorizovaným statikem. Cílem revize je prohlídka ocelových konstrukcí, rozdělení ocelových konstrukcí do kategorií a návrh dalšího postupu při kontrolách.

Dále vypracováváme provozní nebo náhradní projektové dokumentace, dokumentace skutečného stavu, odstranění neshod a závad nalezených během zpracování.

Prohlídky OK:

 • Výchozí prohlídka – se provádí v rámci přejímky nové konstrukce od výrobce nebo u starších konstrukcí, kde není k dispozici záznam s výsledky výchozí prohlídky, nebo kde neexistuje žádná provozní dokumentace. Výchozí prohlídka zahrnuje kontrolu úplnosti a správnosti dokumentace a kontrolu souladu skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací.
 • Běžná prohlídka – při této kontrole se kontroluje soulad skutečného stavu konstrukce a zatížení s dokumentací v návaznosti na výchozí prohlídku. Při této kontrole se nosná konstrukce s příslušenstvím kontroluje vizuálně, případně za použití jednoduchých nástrojů. Provede se také kontrola použitelnosti.
 • Podrobná prohlídka – tato prohlídka zahrnuje všechny úkony jako běžná prohlídka, ale navíc se ještě provede kontrola úplnosti a správnosti dokumentace zaměření geometrického tvar konstrukce, měří se korozní úbytky a u dynamicky namáhaných konstrukcí se ještě provádí defektoskopická zkouška svarů a dalších míst, která jsou uvedena v provozní dokumentaci konstrukce.
 • Mimořádná prohlídka – provádí se, pokud jsou při výše zmíněných prohlídkách konstatovány závažné nedostatky či pokud ocelovou konstrukci postihla nějaká mimořádná událost ovlivňující vlastnosti ocelové konstrukce (požár nebo výbuch, úder blesku, pád břemena na konstrukci, náraz, poškození vandaly, povodeň nebo zaplavení, lavina, sesuv, přetížení sněhem nebo ledem, technické nebo přírodní seizmické události, pokles v důsledku důlní činností, krasových jevů apod.)
 • Prohlídka použitelnosti – prohlídka souvisí s provozem konstrukce, kontrolou deformací, kmitání a prohlídku příslušenství a bezpečnostních prvků (tribuny, schodiště, žebříky, zábradlí, kotvící body, vedení pro zachycovače pádu apod.).

Revize ocelových konstrucí

 

 

Zatřídění konstrukce dle ČSN EN 1990 ed.2, tab. B1 – viz. příloha:

Výsledky kontroly a zjištěné vady jsou popsány v zápise o prohlídce jednotlivých konstrukcí podle ČSN 73 2604 čl. 5.4.1., zápis obsahuje také fotodokumentaci zjištěných vad ocelové konstrukce a návrh opatření pro zajištění bezpečného provozu konstrukce.

PASPORTIZACE OBJEKTŮ

Naše společnost taktéž provádí pasportizaci stávajících objektů.

Účelem pasportu je pořídit podklad pro hodnocení možného dopadu plánované nebo realizované výstavby v blízkosti objektu, pro statická posouzení, pro případné prokazování škod apod. Pasport obsahuje dokumentaci současného stavu objektu, podrobnou dokumentaci poruch (náčrty, zákresy a fotodokumentace částí objektu a případných poruch), zhodnocení okamžitého stavu objektu, a to zejména z hlediska jeho pravděpodobné odezvy na stavební činnost s přihlédnutím ke zjištěnému výskytu poruch, upozornění na nejistoty a očekávaná rizika, závěry a doporučení.

PORADENSKÁ ČINNOST

Nabízíme kompletní poradenskou činnost ve stavebnictví. Na základě několikaletých zkušeností poskytujeme odbornou pomoc při koupi nemovitosti, její rekonstrukci, demolici či výstavbě. Provedeme odbornou prohlídku nemovitosti, upozorníme na vady s odhadem rozsahu a nákladů případné sanace.

Poradenská činnost:

 • Odborná pomoc při koupi nemovitosti či pozemku
 • Stavební dozor 
 • Technický dozor stavebníka (investora)

INŽENÝRSKÁ ČINNOST

Pro námi zpracovávané projekty jsme schopni zajistit inženýrskou činnost, popř. být nápomocni při jejím výkonu jinou osobou.

Hlavní činnosti inženýringu jsou:

 • Zjištění podmínek výstavby a regulativů, poloha vedení inženýrských sítí
 • Zajištění potřebných stanovisek dotčených orgánů
 • Vyřízení územního souhlasu
 • Vyřízení ohlášky stavby
 • Vyřízení stavebního povolení
 • Zajištění kolaudačního rozhodnutí

ROZPOČTY STAVEB

Pro vlastní projekční práce zpracováváme rozpočty staveb a kvalifikované odhady nákladů. Jednotlivé propočty a rozpočty mohou sloužit jako orientační podklad při rozhodování o investičním záměru, ale i k účelům přesného stanovení celkové ceny stavebního díla, případně pro výběr vhodného zhotovitele stavby.

Rozpočtové práce:

 • Hrubý odhad předpokládaných nákladů (předběžný rozpočet)
 • Výkaz výměr
 • Položkový rozpočet