Jumisko HPP – Contract for Delivery of Turbine

Investor

-

Generální projektant

ČKD Blansko Holding, a.s

Dokumentace

Statické posouzení

Rok realizace

2021

Popis projektu

V rámci zakázky jsme řešili dílčí část - kotvení servomotorů (hydromotorů) rozvaděče Francisovy turbíny do stávajících železobetonových konstrukcí objektu elektrárny. Jedná se o přenesení značných reakcí ze servomotorů odpovídajícím stavům otevřeno / zavřeno (Fk = -305 kN v tlaku v jednom a Fk = 245 kN v tahu v druhém kotevním místě a naopak), které se navíc během dne několikrát opakují. Nejprve byla stanovena koncepce na základě prvotních ručních výpočtů následně upravená dle zpřesněných omezujících podmínek daných stávajícím stavem a požadavky klienta a technického konzultanta.

Finální technické řešení bylo podrobně analyzováno pomocí programu ATENA. Protože nebyly žádné dostupné podklady o pevnosti betonu ani vyztužení konstrukce, byla provedená parametrická studie pro různé pevnosti betonu uvažovaného bez vyztužení jako prostý. Vedle vlastní únosnosti na silové účinky, byly rovněž sledovány deformace v kotvení, aby nepřesáhly požadované meze pro správnou funkci servomotorů.

Při tvorbě modelu byl výzvou tvar výseku spirály přivaděče vody a jeho následná mesh. Pro modelování byl využit poskytnutý 3D model betonových povrchů vytvořený na základě archivní dokumentace a geodetického zaměření.

 
Schéma Francisovy turbiny převzato z RAHMAN, Fasi Ur. Francis Turbine. In: The Constructor [online] https://theconstructor.org/practical-guide/francis-turbines-components-application